Rodzice i inspektor Państwowej Inspekcji Pracy muszą się zgodzić na zatrudnienie nieletniego. Może on pracować tylko w pewnych branżach.
Pracodawca może zatrudniać osoby, które mają ukończone 16 lat, a nie więcej niż 18 lat, tylko w celu przygotowania do pracy zawodowej lub do prac lekkich (np. sezonowych). Przepisy zabraniają też zatrudniania ich w niektórych sytuacjach (np. przy pracach związanych z produkcją i sprzedażą alkoholu).
Tygodniowy wymiar czasu pracy takiej osoby w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin. W dniu uczestniczenia w takich zajęciach – 2 godzin, w czasie ferii – 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.
Niektóre firmy mogą zatrudniać maksymalnie przez sześć godzin dziennie także osoby, które mają mniej niż 16 lat. Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Najmłodsi mogą więc pracować np. w agencjach reklamowych, klubach sportowych, teatrach i ośrodkach kultury, firmach producenckich z branży filmowej.
Kodeks nie wskazuje, jaka jest wymagana forma prawna do zatrudnienia osoby, która nie ukończyła 16 lat. Dziecku można zatem powierzyć pracę, korzystając z każdej przewidzianej przez polskie prawo formy prawnej. Pracodawcy mogą więc zatrudniać dzieci zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy-zlecenia.
Aby dziecko mogło podjąć pracę, konieczna jest pisemna zgoda jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Zezwolenie musi też wydać inspektor pracy. Aby zapewnić dziecku kompleksową opiekę, zezwolenie wydane przez inspektora pracy winno zawierać dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna oraz oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność.
Ponadto w zezwoleniu musi być określony rodzaj pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko, dopuszczalny okres wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych, jak również dobowy wymiar czasu pracy. W zezwoleniu powinny się także znaleźć inne niezbędne ustalenia, wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych.
Na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka inspektor pracy cofnie wydane zezwolenie. Jeśli stwierdzi, że warunki pracy dziecka nie odpowiadają tym określonym w zezwoleniu.