1,2 tys. zł wyniesie minimalna wysokość wynagrodzenia zasadniczego opiekuna zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym.
Pozbawienie żłobków statusu zakładów opieki zdrowotnej spowodowało, że ich pracownicy zatrudnieni w placówkach prowadzonych przez gminy stali się pracownikami samorządowymi. Taka zmiana wymaga więc poszerzenia wykazu pracowników samorządowych o nowe stanowiska. Umożliwiła to przyjęta wczoraj przez rząd nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50, poz. 398 z późn. zm.). Zacznie obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.
Nowelizacja przewiduje, że do tabel zawierających wykazy urzędniczych stanowisk w jednostkach samorządowych (znajdują się one w załączniku nr 3 do rozporządzenia) dodana została nowa tabela XXV dotycząca żłobków i klubów dziecięcych. Uwzględnia ona stanowiska kierownicze dyrektora żłobka i kierownika klubu dziecięcego oraz dyrektora zespołu tych placówek. Natomiast do stanowisk pomocniczych zaliczeni zostali m.in. opiekun, starszy opiekun, pielęgniarka i położna. Wymagania dotyczące ich wykształcenia zostały uregulowane w tzw. ustawie żłobkowej. Ponadto po konsultacjach społecznych do tego wykazu zostali dodani też: terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta i dietetyk.
Każde stanowisko otrzymało odpowiednią kategorię zaszeregowania, która określa minimalny miesięczny poziom zasadniczego wynagrodzenia tych osób. Na przykład dla opiekuna i pielęgniarki wynosi ono 1,2 tys. zł, a dla dyrektora 1,7 tys. zł. Szczegółowe warunki wynagradzania będą określone w regulaminie wynagradzania. Z kolei maksymalna wysokość pensji kadry kierowniczej musi być zawarta w zarządzeniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.