Dla wojska absolwentami szkół wyższych są poborowi, którzy złożyli egzaminy wymagane planem studiów (w tym egzamin dyplomowy) i uzyskali uprawnienia do otrzymania dyplomu. Ta definicja dotyczy jednak tylko osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2002/2003 i później. Do studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2001/2002 i wcześniej stosuje się inną definicję absolwenta. W tym przypadku są nimi poborowi, którzy ukończyli ostatni rok nauki przewidziany programem jednolitych studiów magisterskich lub wyższych zawodowych, a także osoby, które bezpośrednio po ukończeniu studiów zawodowych podjęły naukę na uzupełniających studiach magisterskich. W ich przypadku uzyskanie absolutorium równa się więc z ukończeniem studiów.

Osoby, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2002/2003 i mają absolutorium, mogą więc być przeniesione automatycznie do rezerwy. Muszą jednak przedstawić w wojskowej komendzie uzupełnień zaświadczenie o otrzymaniu absolutorium. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra obrony narodowej z 21 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy (Dz.U. nr 121, poz. 834) automatycznie do rezerwy są przenoszone tylko osoby, które ukończyły studia w 2007 roku lub wcześniej, a rozpoczęły je przed rokiem akademickim 2002/2003.

Natomiast osoby, które rozpoczęły studia w roku 2002/2003 i później, które uzyskały już absolutorium, ale jeszcze się nie obroniły, także powinny zgłosić się do komendy uzupełnień.

- Komendy nie znają statusu każdego studenta - mówi mjr. Leszek Nowicki z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu.

Wyjaśnia, że w swoich dokumentach mają zapisane, że dana osoba ma odroczoną służbę wojskową, na przykład do 31 października tego roku. Po tym czasie komendant może ją zakwalifikować do odbycia służby wojskowej. Jeśli jednak napisze wniosek o odroczenie służby wojskowej z powodu terminu obrony (musi przedstawić zaświadczenie z uczelni w tej sprawie) może otrzymać kolejne odroczenie.

Jolanta Góra

jolanta.gora@infor.pl

Podstawa prawna

■ Zgodnie z ustawą z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 nr 241 poz. 2416 t.j.).