Funkcjonariusze nie tylko będą mogli opiekować się małymi dziećmi w czasie urlopu ojcowskiego, ale także będą w tym okresie korzystać z ochrony przed zwolnieniem ze służby.
Policjanci, strażacy, pogranicznicy oraz funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego będą mieć podobne uprawnienia jak pracownicy.
W czwartek, czyli 23 czerwca 2011 r., wchodzi w życie ustawa z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 117, poz. 677). Zgodnie z nią wszyscy funkcjonariusze jeszcze w tym roku będą mogli skorzystać z tygodniowego urlopu ojcowskiego. Od 2012 roku wymiar tego urlopu wzrośnie do dwóch tygodni. Nowe uprawnienie nie będzie przysługiwać wszystkim ojcom, lecz tylko tym, których dziecko nie ukończyło jeszcze 12 miesięcy.
Według Antoniego Dudy, przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, zainteresowanie nowym urlopem jest duże. Z sygnałów, jakie wpływają do związku, z nowej formy pomocy dla rodziny skorzysta około 700 – 800 funkcjonariuszy.
– Zmiany przepisów były konieczne. Wcześniej kilka razy musieliśmy interweniować, bowiem policjanci, którzy zostali ojcami, mieli problemy z otrzymaniem urlopu na pomoc w zajęciu się dzieckiem – mówi Antoni Duda.
Natomiast Robert Osmycki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, ujawnia, że wśród strażaków zainteresowanie takim rozwiązaniem jest niewielkie. Z takiej możliwości może skorzystać zaledwie kilka osób. Pod tym względem może powtórzyć się sytuacja sprzed kilku lat, jaka miała miejsce wśród pracowników. Również oni bardzo powoli przekonywali się do korzyści płynących z urlopu ojcowskiego. W styczniu 2010 r. w pierwszym miesiącu obowiązywania przepisów o urlopach ojcowskich z takiego uprawnienia skorzystało zaledwie 75 mężczyzn, ale już w całym 2010 r. było to 17,2 tys. Tylu mężczyznom w tym czasie ZUS wypłacił bowiem zasiłek macierzyński.
– Aby funkcjonariusz mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego, musi odpowiednio wcześniej poinformować pracodawcę o terminie rozpoczęcia urlopu. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu – mówi Małgorzata Hasiewicz, radca prawny z Wrocławia.
Ustawa jednocześnie wskazuje, że funkcjonariuszom przysługują inne uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem wynikające z kodeksu pracy.
Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami, z uprawnień może korzystać tylko jedno z nich. Jednocześnie funkcjonariusze korzystający z urlopów rodzicielskich będą chronieni przed zwolnieniem ze służby.
Nie będą jednak mieli prawa do obniżenia wymiaru czasu służby w okresie, w którym mogliby korzystać z urlopu wychowawczego.
95,3 tys. funkcjonariuszy pełni służbę w policji