Świadczenia z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów służb mundurowych przyznawane są na pisemny wniosek uprawnionego, złożony osobiście lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej te osoby. Tak wynika z rozporządzenia z 19 września 2007 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin (Dz.U. nr 179, poz. 1272). Weszło ono w życie 13 października tego roku.

Byli funkcjonariusze wymienionych służb mogą starać się m.in. o zapomogi pieniężne, dopłaty do kosztów leczenia, pobytu w sanatoriach lub uzdrowiskach, wypoczynku i rekreacji (w tym również obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży). Uzyskają także środki umożliwiające im uczestnictwo w imprezach kulturalnych lub przedsięwzięciach oświatowych.

Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje m.in. uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych, sierotom zupełnym, a także osobom samotnie wychowującym dzieci lub ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.

Uprawnieni powinni składać wnioski o pomoc z funduszu socjalnego do właściwej jednostki danej służby, która zajmuje się sprawami socjalnymi lub kadrowymi.

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl