Tylko wójt może powołać skład gminnego zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałającego przemocy domowej. Uchwała radnych określa zasady jego funkcjonowania.
Każda gmina ma obowiązek powołania zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się koordynowaniem działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
W jego skład powinni wchodzić przedstawiciele instytucji, które zajmują się domową przemocą, m.in. policji, sądów, pomocy społecznej, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Szczegółowe zasady funkcjonowania zespołu, w tym jego tworzenia, zawarte są w art. 9a – 9d ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Zgodnie z nimi radni gminy w Pieńsku podjęli 28 kwietnia uchwałę w sprawie określenia warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Uchwała ta została jednak zakwestionowana przez wojewodę dolnośląskiego w rozstrzygnięciu nadzorczym z 27 maja (NK – N.4131.546.2011.MM2 – 1).
Wojewoda uznał, że radni postąpili niezgodnie z przepisami ustawy, bo w uchwale wskazali konkretne instytucje, które wejdą w skład zespołu. Tymczasem delegacja ustawowa nie przyznaje radzie gminy kompetencji do ustalania składu zespołu interdyscyplinarnego poprzez wskazanie jednostek, których przedstawiciele są uprawnieni do uczestniczenia w pracach zespołu.
Uchwała radnych ma dotyczyć tylko warunków funkcjonowania zespołu oraz trybu powoływania i odwoływania jego członków. Wojewoda dodał, że zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy zespół jest powoływany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. On też zawiera wcześniej porozumienia z kierownikami poszczególnych instytucji w sprawie oddelegowania do pracy w zespole ich przedstawicieli.
Dopiero potem na tej podstawie powołuje zarządzeniem imienny skład zespołu.
Wojewoda zwrócił też uwagę, że wyliczenie zawarte w uchwale w przeciwieństwie do wyliczenia ustawowego ma charakter zamknięty, przez co zamyka możliwość uczestnictwa w pracach zespołu przedstawicieli, np. organizacji pozarządowych.
Jakie uprawnienia ma zespół ds. przeciwdziałania przemocy
Osoby wchodzące w skład zespołu w ramach wykonywania zadań, które nakłada na nie ustawa, mają prawo do przetwarzania i gromadzenia danych dotyczących ofiar przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc, nawet bez ich zgody. Takimi danymi są m.in. informacje o stanie zdrowia, nałogach, skazaniach i orzeczeniach o ukaraniu. Członkowie zespołu są zobowiązani do zachowania poufności tych danych i w związku z tym muszą złożyć wójtowi specjalne oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej grożącej za udostępnianie tych danych innych osobom. Zachowa ono ważność także po odwołaniu ich z pracy w zespole.