Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek rzecznika praw obywatelskich z 15 stycznia 2009 r. (RPO-572961-III/07/LN) dotyczący statusu pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

W ogłoszonym wczoraj wyroku stwierdził, że art. 10 ust. 3 oraz art. 74 ust. 2 i 3 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. nr 157, poz. 1119 z późn. zm.) są zgodne z art. 153 ust. 1 konstytucji.

Zdaniem rzecznika praw obywatelskich KNF ma cechy centralnego organu administracji rządowej. Oznacza to, że kwestionowane przepisy pozostają w sprzeczności z konstytucyjną zasadą działania służby cywilnej w urzędach administracji rządowej.

Trybunał nie zgodził się z tą opinią. Uznał, że w świetle regulacji ustawowych Komisja Nadzoru Finansowego jest szczególnym organem administracji państwowej o dużym stopniu niezależności, usytuowanym poza strukturą administracji rządowej.

Członkowie KNF wywodzą się z różnych segmentów władzy wykonawczej (Rada Ministrów, prezydent, NBP). Oznacza to, że urząd KNF nie może być zaliczony do urzędów administracji rządowej w rozumieniu art. 153 ust. 1 konstytucji. Te okoliczności przesądzają o uznaniu przez trybunał art. 10 ust. 3 oraz art. 74 ust. 2 i 3 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym za zgodne z art. 153 ust. 1 konstytucji.

SYGN. AKT K 2/09