Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Zgodnie z nim każdy kombatant, osoba represjonowana lub pozostała po nim wdowa bądź wdowiec ubiegający się o pomoc pieniężną z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie będą musieli dodatkowo składać opinii ośrodka pomocy społecznej. Taki obowiązek był krytykowany przez środowiska kombatanckie.

Dla wielu uprawnionych nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracownikiem ośrodka pomocy społecznej było niezwykle trudne. W efekcie tego do Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przychodziły wnioski, w których co prawda była udokumentowana zła sytuacja finansowa uprawnionych do pomocy, np. w zakupie protezy, ale bez opinii z ośrodka pomocy społecznej.

W efekcie sam urząd często musiał występować o taką opinię. Likwidacja tego obowiązku skróci czas oczekiwania na pieniądze.