94 mln zł przeznaczy w tym roku rząd na realizację programu Wyprawka szkolna. Osoby uprawnione do takiego wsparcia oraz jego wysokość określa wchodzące dziś w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. nr 111, poz. 652).

Przewiduje ono, że w związku z rozpoczynającym się 1 września nowym rokiem szkolnym o dofinansowanie mogą ubiegać się rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, III klasie gimnazjum oraz odpowiednich klas szkół artystycznych. Z programu będą mogły skorzystać tylko te rodziny, w których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej (351 zł miesięcznie na osobę w rodzinie). W uzasadnionych przypadkach dofinansowanie otrzymają też rodzice o wyższych dochodach, ale liczba uczniów, którzy otrzymają pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć 10 proc. ogólnej liczby dzieci objętych programem w gminie.

Ponadto dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymają też dzieci niepełnosprawne bez względu na rodzaj szkoły i klasy, w której rozpoczynają naukę.

– W ich przypadku nie są też brane pod uwagę dochody rodziny. Potrzebne jest natomiast orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego spełniające wymagania wskazane w rozporządzeniu – mówi Mariola Nowak z wydziału edukacji, kultury i zdrowia Urzędu Miasta w Pabianicach.

Przepisy uzależniają wysokość dofinansowania od klasy, w której rozpoczynana jest nauka. Na przykład dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej wynosi ono 180 zł, a dla ucznia III klasy gimnazjum – 325 zł. Najwyższą pomoc – 390 zł – może otrzymać dziecko niepełnosprawne uczące się w liceum ogólnokształcącym.

Aby otrzymać dofinansowanie, rodzic musi złożyć wniosek i dołączyć do niego zaświadczenie o dochodach w szkole, do której będzie uczęszczać dziecko. Termin składania wniosków jest wyznaczany odrębnie przez każdą gminę. Z reguły rodzice mogą je składać przez całe wakacje, do początku września.

Z kolei we wrześniu będą mogli otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (o ile spełniają kryteria jego przyznania).

515 tys. uczniów jest uprawnionych w tym roku do skorzystania z programu Wyprawka szkolna