Osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny nie wypłaca się go w przypadku, gdy przebywają one w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

Pełnoletnia osoba legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności została pozbawiona wolności i przebywa w zakładzie karnym. Czy w związku z tym, iż przebywa ona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, przysługuje jej zasiłek pielęgnacyjny?

Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji należy się zasiłek pielęgnacyjny, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeśli legitymuje się ona orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz osobie, która ukończyła 75 lat życia.

Ponadto zasiłek ten należy się osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w sytuacji, gdy niepełnosprawność ta powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

W przypadku gdy w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności brak jest daty powstania niepełnosprawności, wówczas zasiłku pielęgnacyjnego nie można przyznać (wyrok WSA we Wrocławiu z 17 czerwca 2009 r., IV SA/Wr 576/08).

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Zatem jak powyżej napisano, osobie przebywającej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym nie należy się zasiłek pielęgnacyjny, gdyż są to instytucje zapewniające całodobowe utrzymanie. Nie jest on wypłacany także osobie, jeśli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Ponadto zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje uprawnionemu do dodatku pielęgnacyjnego, co potwierdził WSA w Warszawie w wyroku z 11 lutego 2009 r., II SA/Wa 1526/08).

Osoba, która pobrała zasiłek pielęgnacyjny, nie mając do niego prawa, jest zobowiązana do jego zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Podstawa prawna

Art. 16 oraz 30 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).