Czy wypłata świadczenia w przypadku ubezpieczenia grupowego na życie, które mogę wykupić w zakładzie pracy, nastąpi tylko w przypadku mojej śmierci? Czy mogę rozszerzyć ubezpieczenie o inne zdarzenia?

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników gwarantuje dużo więcej, niż tylko wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Standardem jest szeroki zakres ubezpieczenia podstawowego, które gwarantuje osobie ubezpieczonej i członkom jego rodziny także ochronę w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub urodzenia się dziecka ubezpieczonemu.

Na tym jednak nie kończy się oferta towarzystw ubezpieczeniowych. Jak mówi Wojciech Kropiewnicki z PZU Życie SA, grupowe ubezpieczenia na życie są także oferowane w wariantach rozszerzonych. W grę wchodzi nie tylko pakiet zawierający dodatkowe ryzyka (w naturalny sposób jest on droższy od pakietu standardowego), ale także możliwość indywidualnego dopasowania zakresu ubezpieczenia do swoich warunków zdrowotnych oraz rodzinnych.

I tak w przypadku PZU Życie SA podstawowy wariant ubezpieczenia grupowego na życie może zostać rozszerzony o dodatkowe umowy na wypadek:

● śmierci ubezpieczonego spowodowanej:

– zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,

– wypadkiem komunikacyjnym,

– wypadkiem przy pracy,

● śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,

● kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających:

– operacji chirurgicznej,

– leczenia szpitalnego,

– leczenia specjalistycznego,

– zagranicznej konsultacji medycznej,

– opieki medycznej – świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek medycznych,

– doraźnej ochrony medycznej,

● kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych:

– niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji,

– ciężką chorobą,

– trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,

● utraty zdrowia przez dziecko ubezpieczonego.

Jak podkreśla Wojciech Kropiewnicki dodatkową opcją jest dostęp do usług assistance. Najczęściej dotyczą one usług medycznych. W grę wchodzi np. karta apteczna, która umożliwi bezgotówkowe sfinansowania zakupów leków w przypadku pobytu w szpitalu czy też dostęp do drugiej opinii medycznej. Pozwala ona na zweryfikowanie diagnozy dotyczącej choroby w najlepszych ośrodkach medycznych na świecie.

Jak widać umowa ubezpieczenia daje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby osób ubezpieczonych – pracowników z różnych branż czy działów przedsiębiorstwa lub instytucji. Dodatkowo warunki ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń podlegają negocjacjom.

Decydując się na wykupienie rozszerzonego ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników, warto zwrócić uwagę na to, jaki tak naprawdę jest zakres ubezpieczenia. W tym celu należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz z definicjami zdarzeń w nim zawartymi. Największe znacznie ma bowiem nie tyle sama nazwa ubezpieczenia, ale to, jaką ochronę ubezpieczeniową proponuje ubezpieczyciel.

I tak ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby może dotyczyć od kilku do nawet kilkudziesięciu jednostek chorobowych (w PZU Życie jest to 36 jednostek chorobowych). Należy także pamiętać, że to, co rozumiemy potocznie pod nazwą danej choroby, nie zawsze będzie miało swoje odzwierciedlenie w ubezpieczeniu. Każda choroba lub zdarzenie medyczne (np. nowotwór) może być definiowana na różne sposoby. W ten sposób ochrona ubezpieczeniowa może mieć szerszy lub węższy zakres.

Podobnie jest w przypadku ubezpieczeniu na wypadek śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego. Nie zawsze jest on rozumiany zgodnie z przepisami ruchu drogowego – może być węższy lub szerszy (np. w PZU Życie SA zakres definicji wypadku komunikacyjnego obejmuje dodatkowo wypadek lotniczy, wodny i kolejowy).