Rzecznik praw obywatelskich chce zmiany przepisów, które pozbawiają osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Bezrobotny może ubiegać się o zasiłek, jeśli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania był zatrudniony łącznie przez co najmniej 365 dni. W tym czasie musi pobierać wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, od którego przedsiębiorca opłacał składki do Funduszu Pracy).
Do tych 365 dni zalicza się też inne wybrane okresy, np. przypadające po ustaniu zatrudnienia okresu pobierania zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, jeżeli podstawę ich wymiaru stanowiła co najmniej płaca minimalna.
– Nie wlicza się natomiast okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego – mówi Anna Podskrob z Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim.
To zdaniem rzecznika praw obywatelskich (RPO) łamie konstytucję.
– Przede wszystkim narusza zasadę równego traktowania w prawie do zabezpieczenia społecznego obywateli pozostających bez pracy nie z własnej woli i niemających innych środków utrzymania – mówi prof. Irena Lipowicz, RPO.
Rzecznik zwrócił się więc do ministra pracy o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Zrobił to na skutek skarg, jakie trafiały do niego od osób, które zostały pozbawione prawa do zasiłku dla bezrobotnych, bo przez kilka lat opiekowały się osobami bliskimi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Podstawa prawna
Art. 71 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).