Becikowe, zasiłki rodzinne i dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – to niektóre świadczenia, o które będzie można ubiegać się, składając elektroniczny wniosek.
Do wniosku o zasiłek na dziecko, zgodnie z przepisami ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), muszą być dołączone także inne dokumenty. Są to m.in.: zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie osiągniętym przez członków rodziny, uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej i skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej oraz orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).
Możliwość złożenia wniosku za pomocą zaufanego profilu będzie dotyczyć też osób niepełnosprawnych ubiegających się o pomoc z PFRON. Będą oni mogli przesłać wniosek o dofinansowanie m.in. do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania oraz zakupu sprzętu ortopedycznego.
Ponieważ część urzędów dopiero przygotowuje się do wdrożenia nowych przepisów, rodzic musi sprawdzić, czy jego ośrodek pomocy społecznej umożliwia skorzystanie z zaufanego profilu oraz o jakie świadczenia może się ubiegać za pomocą konta na ePUAPIE.
Możliwość złożenia wniosku za pomocą zaufanego profilu oszczędzi czas petenta, ale nie przyspieszy wydania decyzji przez gminę. Tak jak w przypadku innych wniosków będzie ona miała 30 dni na wydanie decyzji. Jeżeli w przesłanych dokumentach będą jakieś braki, które uniemożliwią ustalenie stanu faktycznego, rodzic będzie musiał uzupełnić złożony wniosek w ciągu 14 dni.