Aby przesyłać wnioski do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP, wystarczy udać się do jednego z oddziałów ZUS i potwierdzić swoją tożsamość jako właściciela konta.
Zaufany profil umożliwia obecnie złożenie do poświadczenia życia osobom pobierającym rentę zagraniczną. Jak wyjaśnia Tomasz Szabliński z departamentu rent zagranicznych Centrali ZUS, taki dokument jest ważny ze względu na utrzymanie prawa do renty lub emerytury. ZUS nie ma uprawnień do poświadczania życia osób pobierających zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe, ale może to zrobić organ samorządu. Zagraniczne instytucje ubezpieczenia społecznego, dokonując okresowej kontroli istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń, przekazują świadczeniobiorcom odpowiednie formularze do zwrotu po wypełnieniu, podpisaniu oraz uzyskaniu poświadczenia własnoręczności podpisu przez upoważniony podmiot.
Zaufany profil umożliwi także kontrolowanie pracodawców przez pracowników. Już teraz pracownik będzie mógł sprawdzić, czy w zgłoszeniu do ubezpieczenia nie ma błędów. Gdy je znajdzie, korzystając ze specjalnego zgłoszenia ERU, będzie mógł złożyć reklamację. W praktyce oznacza to, że pracodawca, który nie zgłosił pracownika do ubezpieczenia, będzie się musiał liczyć z kontrolą ze strony ZUS.
W przyszłości nowe rozwiązanie umożliwi ubieganie się m.in. o emeryturę z nowego systemu, w której wysokość świadczenia zależy od kwoty składek zgromadzonych na koncie. Dniem złożenia wniosku o świadczenie będzie data zarejestrowania takiego dokumentu w systemie informatycznym ZUS.
Do ZUS będzie można złożyć za pomocą internetu:
EWN – wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
EPW – wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność)
EWZ – wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
ERU – zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
EZS – wniosek płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek
EUR – wniosek o układ ratalny
EOP – wniosek o odroczenie terminu płatności składek
EUN – wniosek o umorzenie należności z tytułu składek