Bożena Sławiak (PO) podkreśliła, że podczas prac w podkomisji nadzwyczajnej głównie zaproponowano poprawki dotyczące wewnętrznego funkcjonowania samorządu pielęgniarskiego a także liczne poprawki redakcyjne i doprecyzowujące.

Jak oceniła Sławiak, ważna, merytoryczna poprawka dotyczy powrotu do wykonywania zawodu pielęgniarek, które straciły do tego prawo. Komisja proponuje m.in. dodanie zapisu, że pielęgniarka albo położna, wobec której została orzeczona kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu, może się ponownie ubiegać o przyznanie tego prawa po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Sławiak zaznaczyła, że wprowadzenie zapisu ma związek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku. TK orzekł wówczas, że dożywotnie usunięcie z powodów dyscyplinarnych z samorządu zawodowego, "bez prawa ubiegania się o ponowny wpis" na listę osób wykonujących ten zawód, jest niezgodne z konstytucją.

Zgodnie z ustawą przynależność do samorządu jest obowiązkowa. W projekcie doprecyzowano kompetencje samorządu - Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Określono, że kadencja organów izb trwa cztery lata. Minister zdrowia będzie mógł zaskarżyć do Sądu Najwyższego (pod zarzutem niezgodności z prawem) uchwałę organu izby w ciągu trzech miesięcy od dnia jej otrzymania.

W projekcie zapisano, że na pielęgniarkę i położną może zostać nałożona kara pieniężna na cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości od tysiąca do 10 tys. zł. Sprawy w zakresie odpowiedzialności zawodowej będą rozpoznawały okręgowe sądy pielęgniarek i położnych oraz Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych.

Podczas debaty sejmowej, wiceminister zdrowia Marek Haber podkreślił, że powiększenie katalogu kar w ramach odpowiedzialności zawodowej o karę pieniężną ma na celu nie sprowadzenie kary do najsurowszego jej wymiaru, czyli ograniczenia prawa do wykonywania zawodu.

Do katalogu kar wpisano: upomnienie, naganę, karę pieniężną oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu.