Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorek w komunikacie, że projektowana nowelizacja wprowadza przepisy, które dotyczą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

"Dotychczasowa praktyka funkcjonowania Funduszu ujawniła (...) obszary, które utrudniają wypłatę niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych. Chodzi np. o niemożność wypłaty świadczeń w sytuacji, gdy upadłość, podmiotu znajdującego się na terytorium Polski, została ogłoszona przez sąd państwa członkowskiego UE (z wyłączeniem Danii). Zgodnie z nowym przepisem, Fundusz wypłaci pracownikom tego przedsiębiorstwa należne świadczenia" - wyjaśnia CIR.

Projekt wskazuje, że syndyk, likwidator lub inna osoba zarządzająca majątkiem pracodawcy będą mieli miesiąc, na przygotowanie i złożenie zbiorczego wykazu pracowników, kierownikowi biura terenowego Funduszu.

CIR wskazał, że kolejną zmianą jest przepis, na podstawie, którego Fundusz będzie mógł umorzyć należności. Chodzi o sytuacje, gdy występuje on o zwrot lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub pracodawców, którzy w efekcie likwidacji lub ogłoszenia upadłości firmy przestali prowadzić działalność gospodarczą.

"Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, Fundusz będzie mógł ustalić warunki spłaty należności przedsiębiorcom przy założeniu, że pomoc ta nie będzie traktowana, jak pomoc publiczna w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy publicznej" - napisano w komunikacie.

"Ponadto Fundusz będzie miał możliwość zawrzeć nowe porozumienie w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń"

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, Fundusz będzie mógł ustalać warunki zwrotu należności.

Służby prasowe rządu poinformowały, że Fundusz będzie mógł fakultatywnie umarzać należności, gdy postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali działalności, zostało umorzone w całości z urzędu. Wyjaśniono, że obowiązujący przepis, nakładający obligatoryjność umorzenia należności, zamykał drogę do ich ponownego dochodzenia nawet wówczas, gdy w terminie późniejszym było to możliwe.

"Ponadto Fundusz będzie miał możliwość zawrzeć nowe porozumienie w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń. (...) Porozumienie Funduszu z dłużnikiem określi dogodne warunki zwrotu wypłaconych świadczeń - w ratach lub na zasadzie odroczenia spłaty należności z jednoczesnym naliczaniem odsetek" - podał CIR w komunikacie.

Wśród proponowanych zmian znalazł się również zapis, na podstawie, którego pracownik Funduszu może zostać oddelegowany do pracy poza siedzibą biura, co zwiąże się z przyszłorocznym przejęciem obsługi Funduszu przez marszałków województw.