Bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy z powodu pilnego wyjazdu nie zgłosił się w wyznaczonym terminie oraz nie poinformował o przyczynie swej nieobecności. Nastąpiło to po raz trzeci. Starosta wyrejestrował bezrobotnego.

W związku z niestawieniem się w powiatowym urzędzie pracy (PUP) w wyznaczonym terminie (oraz niepowiadomieniem w terminie siedmiu dni o uzasadnionej przyczynie tej nieobecności) uprawniony będzie pozbawiony statusu osoby bezrobotnej. Obecnie okres pozbawienia tego statusu wynosi: 120 dni w przypadku pierwszej nieobecności, 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa oraz 270 dni przy trzecim. Jeśli zatem z powodu wyjazdu lub innej przyczyny osoba zarejestrowana, tak jak w opisanym powyżej przypadku, nie stawi się w urzędzie po raz trzeci, zostanie wyrejestrowana na okres 270 dni i utraci status bezrobotnego.

Należy przy tym jednak zauważyć, iż bezrobotny, który np. przebywał za granicą przez okres nie dłuższym niż 10 dni lub znajdował się w innej sytuacji stojącej na przeszkodzie w zgłoszeniu się do PUP i uzasadniającej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostanie pozbawiony statusu bezrobotnego. Ciąży na nim jednak obowiązek poinformowania urzędu pracy o pobycie w innym kraju lub też o innej przyczynie nieobecności, dla której nie mógł się stawić (i podjąć zatrudnienia). Za taki okres zasiłek mu nie przysługuje. Trzeba jednak zaznaczyć, iż taki bezrobotny w okresie jednego roku kalendarzowego nie może zgłosić z tych powodów więcej niż 10 dni nieobecności.

Ponadto osoby bezrobotne, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego, zostały zobowiązane do przedstawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy wskutek choroby lub też opieki nad chorym członkiem rodziny.

Nie zostaną jednak pozbawione statusu bezrobotnych kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni od porodu z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą i porodem, trwającej nieprzerwanie przez okres 90 dni. Mogą one jednak same złożyć wniosek o pozbawienie ich tego statusu.

7 dni ma bezrobotny na powiadomienie urzędu pracy o przyczynie niestawienia się

PODSTAWA PRAWNA

Art. 33 ust. 3, 4 i 4d oraz art. 75 ust. 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 1415 z późn. zm.).