Od 1 października 2011 r. zaczną obowiązywać nowe zasady przeprowadzania przewodów doktorskich, habilitacji oraz nadawania tytułu profesora. Zmierzają one do tego, aby w większym stopniu były brane pod uwagę osiągnięcia naukowe, które zdobył kandydat w czasie kariery badawczo-dydaktycznej (np. wykaz prac naukowych), a nie osobne opracowania (w postaci monografii). Tym samy zwiększeniu ma ulec liczba promocji habilitacyjnych.

– W efekcie doprowadzi to do szybszego uzyskiwania samodzielnej pozycji naukowej przez młodych akademików, którą daje habilitacja – mówi Bartosz Loba, rzecznik Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe warunki przeprowadzania procedur na nowych zasadach określa projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Resort nauki proponuje także indywidualny tryb składania przez habilitanta wniosku do centralnej komisji (CK) o wszczęcie procedury habilitacyjnej. Będzie mógł też sam wskazać radę uczelni, która ją przeprowadzi. Obecnie za postępowanie odpowiedzialna jest rada macierzystej uczelni, na której pracuje kandydat. Nowe rozwiązanie ma zwiększyć obiektywność przy ocenie doktora.

W przypadku ubiegania się o nadanie tytułu profesora ocenę przeprowadzą recenzenci wyłonieni przez CK. Recenzentem będzie mogła być tylko osoba, która ma status samodzielnego pracownika naukowego (habilitację) z Polski lub zagranicy. Kandydat do tytułu profesora będzie musiał przedstawić autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowej i artystycznej oraz dydaktycznej, a także ocenę osiągnięć naukowych.

826 osób rocznie się habilituje