Do RPO wpłynęła skarga od osoby, która opiekowała się niepełnosprawną matką. Po śmierci matki, urząd pracy odmówił jej prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba ta kwestionuje przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którymi prawo do zasiłku dla bezrobotnych mają osoby, które wcześniej pobierały renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowe, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy też urlop wychowawczy przyznawany na podstawie przepisów kodeksu pracy.

Prawo do zasiłku przysługuje również bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, jeżeli trwała ona co najmniej 240 dni i przypadała w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Osoba, która złożyła skargę, podkreśla, że brak prawa do zasiłku dla osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, narusza zasadę równego traktowania. W jej ocenie prawo do zasiłku dla bezrobotnych pomogłoby jej w aktywizacji zawodowej i powrocie na rynek pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do minister pracy i polityki Jolanty Fedak o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Ministerstwo ma 30 dni na odpowiedź.