W miejscu pracy firma powinna zapewnić wymianę powietrza wynikającą z funkcji pomieszczeń, w których przebywają pracownicy.
Pracodawcy zobowiązani są do dbania o higieniczne warunki pracy dla swoich podwładnych. Dlatego w okresie upałów powinni zabezpieczyć ich np. przed skutkami emisji ciepła (np. promieniowania słonecznego). Muszą więc zadbać np. o to, aby w oknach i świetlikach były żaluzje lub rolety oraz aby były one wyposażone w urządzenia pozwalające na ich łatwe i bezpieczne otwieranie. Pracodawca powinien też zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniach pracy.
– Zadanie to najczęściej spełnia system klimatyzacji. Pracodawca musi jednak pamiętać, że korzystanie z niej nie może prowadzić do przeciągów lub wyziębienia miejsca pracy – mówi Michał Ruś z firmy BHP Konsult.
Podkreśla, że strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy. Jego maksymalna temperatura nie powinna przekraczać 70° C przy nawiewie na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m od poziomu podłogi i 45°C – w pozostałych przypadkach.
Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Dodatkowo w pomieszczeniach pracy, w których występują łatwopalne lub niebezpieczne pod względem wybuchowym pyły, gazy lub pary, maksymalna temperatura nawiewanego powietrza powinna być zgodna z przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej.
– Co ciekawe w przypadku zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej pracodawca musi ograniczyć natężenie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych – mówi Michał Ruś.
Przepisy nie wskazują wprost temperatury powietrza, której przekroczenie umożliwiałoby pracownikom zaprzestania pracy. Wyjątkiem są pracownicy młodociani, którzy nie mogą pracować, jeśli w pomieszczeniu termometr wskaże więcej niż 30° C. Z kolei jeśli temperatura powietrza przekracza 25°C (w przypadku pracowników wykonujących prace na otwartej przestrzeni) lub 28°C w pomieszczeniu (w przypadku pozostałych pracowników), firma zobowiązana jest dostarczyć im napoje. Zasady ich wydawania powinny być ustalone w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.
Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej. Pracodawca powinien też zapewnić odpowiednie warunki higienicznosanitarne do ich przygotowywania oraz spożywania.