Jedna z gmin w województwie podlaskim nie uchwaliła na 2006 i 2007 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli i stosowany był regulamin uchwalony na 2005 rok. Stosowanie stawek wynagrodzeń z 2005 roku spowodowało, że średni poziom wynagrodzenia nauczycieli stażystów w 2007 roku był zaniżony o 345 zł, a nauczycieli dyplomowanych - o 171 zł. Z kolei uchwała innej gminy wbrew przepisom przewidywała możliwość cofania nauczycielom przyznanego im dodatku motywacyjnego. To wyniki ubiegłorocznej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w placówkach oświatowych województwa podlaskiego.
- Obawiamy się, że w tym roku samorządy też mogą opóźniać przyjmowanie uchwał, gdyż nie ma jeszcze rozporządzenia ministra edukacji w sprawie wynagrodzeń nauczycieli - mówi Ida Tarasiewicz z białostockiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Z informacji PIP wynika, że uchwały wszystkich skontrolowanych organów prowadzących szkoły (gmin i powiatów) zawierały błędy polegające na ograniczeniu nauczycielom prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Samorządowcy ustalali na przykład, że nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za nieprzepracowane godziny ponadwymiarowe ze względu na korzystanie przez nauczyciela z dwóch dni opieki nad dzieckiem lub za lekcje, które się nie odbyły z powodu choroby dziecka nauczanego indywidualnie.
Jedno ze starostw powiatowych w uchwale ograniczyło nauczycielom również prawo do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw. Uznało bowiem, że w takich sytuacjach wynagrodzenie przysługuje tylko, gdy nauczyciel pracował zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami (czyli np. nauczyciel chemii prowadził lekcję tego przedmiotu, ale już nie zajęcia z biologii czy fizyki).
Tymczasem, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jest wynagrodzeniem za pracę, a organy prowadzące nie mogą go ograniczyć na podstawie własnej uchwały.
W wyniku wystąpień inspektora pracy, wszystkie jednostki samorządu przyjęły zmiany w uchwałach dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych. Nauczycielom rozpoczęto wypłacanie przysługujących świadczeń pieniężnych (m.in. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, dodatku motywacyjnego) w należnej wysokości. Jednocześnie samorządy poinformowały PIP, że podjęły działania w celu zapewnienia nauczycielom wymaganego średniego poziomu wynagrodzenia, między innymi poprzez zwiększenie wysokości dodatku motywacyjnego.
W przypadku gminy, która nie uchwaliła regulaminu wynagradzania nauczycieli przez kolejne lata, inspektor pracy złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prokuratura wszczęła w tej sprawie postępowanie. W wyniku tych działań samorząd przyjął już uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
- Podpisaliśmy porozumienie z PIP w sprawie współpracy, tak aby w przyszłości w placówkach oświatowych nie było łamane prawo pracy - mówi Małgorzata Palanis, rzecznik Podlaskiego Kuratorium Oświaty.
ŁUKASZ GUZA