Dodatkowa sesja pisemnych egzaminów maturalnych potrwa od 6 do 21 czerwca. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, ma do niej przystąpić 2557 osób. Zgodnie z przepisami, do egzaminów maturalnych w dodatkowych terminach mogą przystąpić ci abiturienci, którzy uzyskali na to zgodę dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. Równolegle do pisemnych egzaminów przeprowadzana będą dodatkowa sesja egzaminów ustnych.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Mogą też wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych.

W poniedziałek, w pierwszym dniu sesji będzie egzamin z języka polskiego. Do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym ma przystąpić 28 maturzystów; a do egzaminu na poziomie rozszerzonym - 43. Do egzaminu z matematyki, który przeprowadzony będzie we wtorek, na poziomie podstawowym mają przystąpić 123 osoby, a na poziomie podstawowym - 92.

Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym ma zdawać 19 osób, a na poziomie rozszerzonym - 76; z niemieckiego - na poziomie podstawowym 5, na rozszerzonym 11; z rosyjskiego - na poziomie podstawowym 5, na rozszerzonym 18; z francuskiego - na poziomie podstawowym 6, na rozszerzonym 7; z hiszpańskiego - na poziomie podstawowym 4, na rozszerzonym - 4; z włoskiego - na poziomie podstawowym 2, na rozszerzonym 8.

Wśród przedmiotów do wyboru najwięcej osób ma przystąpić do egzaminu z biologii - 800 abiturientów. Na kolejnych miejscach, jeśli chodzi o liczbę zdających, są: chemia - ma ją zdawać 737 abiturientów, fizyka i astronomia - 292, wiedza o społeczeństwie - 61, historia - 36, geografia - 15, filozofia - 13, język łaciński i kultura antyczna - 12, historia sztuki - 10.

Najmniej abiturientów ma przystąpić do egzaminów z historii muzyki - 2 osoby i informatyki - 6 osób. Nikt w sesji dodatkowej nie będzie zdawał wiedzy o tańcu, języków mniejszości narodowych ani języka regionalnego - kaszubskiego.

We wtorek (7 czerwca) do pisania obowiązkowego sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej ma przystąpić 1 tys. 111 szóstoklasistów, którzy nie mogli zrobić tego w kwietniowym terminie.

Z kolei w poniedziałek, wtorek i czwartek (6, 7 i 9 czerwca) przeprowadzony zostanie dodatkowy egzamin gimnazjalny. Pierwszego dnia będzie test z wiedzy humanistycznej - ma przystąpić do niego 1756 uczniów III klas gimnazjów. Drugiego dnia będzie test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej - ma go zdawać 1805 uczniów. Trzeciego dnia będzie egzamin z języka obcego; angielski ma zdawać 1486 gimnazjalistów, niemiecki - 442, rosyjski - 57, francuski - 10, hiszpański - trzy osoby, włoski - dwie osoby.

W środę jest jednodniowa przerwa w egzaminie gimnazjalnym w związku z Szawuot - żydowskim Świętem Tygodni, zwanym też Świętem Żniw. Przy ustalaniu terminów egzaminów zewnętrznych Centralna Komisja Egzaminacyjna uwzględnia wszystkie święta religijne, w które szkoły mogą mieć dni wolne od zajęć.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego - ukończenia gimnazjum.

Dodatkowy sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzany jest w szkołach, w których na co dzień uczą się uczniowie przystępujący do niego. Podobnie przeprowadzany jest dodatkowy egzamin gimnazjalny. Maturzyści przystępujący do egzaminów w terminach dodatkowych zdają je w miejscach wyznaczonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.