"Skala spadku wskaźnika spowodowała powrót jego wartości do tej z listopada ubiegło roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w kwietniu o 0,5 punktu procentowego do 12,6%, natomiast po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym spadek wyniósł nieco ponad 0,1 punktu procentowego do 12,3%" - czytamy w raporcie BIEC.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniany był w ostatnim miesiącu na podobnym poziomie jak miesiąc wcześniej. Do istotnych determinant pozytywnej oceny należą w dalszym ciągu korzystne prognozy portfela zamówień i produkcji, oceny bieżące są również pozytywne. Tym niemniej przedsiębiorcy wciąż ostrożnie podchodzą do kreacji nowych miejsc pracy, choć skala planowanych redukcji zatrudnienia jest mniejsza od przewidywanej przed miesiącem. 

"Zwolnienia przewidują głównie jednostki małe i średnie"

"Zwolnienia przewidują głównie jednostki małe i średnie, w dużych natomiast oczekuje się niewielkiego wzrostu zatrudnienia" - czytamy dalej.

BIEC zauważa, że badania IRG SGH prowadzą do zbliżonych wniosków w zakresie poprawy ogólnego klimatu koniunktury oczekiwanego przez przedsiębiorstwa.

Tym niemniej, mimo poprawy koniunktury będącej wynikiem pozytywnego oddziaływania zarówno czynników sezonowych, jak i utrzymującego się, choć słabnącego, pozytywnego oddziaływania czynników cyklicznych, oczekiwania przedsiębiorstw są pesymistyczne.

"Przedsiębiorstwa deklarują wzrost zatrudnienia w bieżącym miesiącu, przewidując jednocześnie jego spadek w najbliższych miesiącach" - podsumował BIEC.