Pracodawca wypowiedział podwładnemu umowę na czas określony po ośmiu miesiącach od jej zawarcia. Była to już druga umowa terminowa łącząca obie strony. Zawarły one ją bezpośrednio po zakończeniu rocznego okresu zatrudnienia na podstawie pierwszego kontraktu terminowego. Czy w takim przypadku pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy po wypowiedzeniu umowy?

Od 21 marca tego roku w istotny sposób zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy osobom zatrudnionym na podstawie umów terminowych.

Zgodnie z art. 97 par. 11 kodeksu pracy, jeśli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, firma musi wydać mu świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów zawartych w ciągu 24 miesięcy (poczynając od zawarcia pierwszej umowy).

Nowy przepis jest nieprecyzyjny, bo nie określa jednoznacznie, kiedy należy wydać świadectwo pracy, w przypadku gdy zatrudnienie na czas określony zakończy się przed upływem 24-miesięcznego terminu. Firmy mogą mieć problem z ustaleniem, czy w takich przypadkach świadectwo należy wydać bezpośrednio po zakończeniu zatrudnienia (rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy na czas określony), czy też dopiero po upływie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy terminowej.

Z art. 97 par. 11 kodeksu pracy wynika, że świadectwo pracy po upływie 24 miesięcy zatrudnienia na podstawie umów terminowych wydaje się jedynie w sytuacji, gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy. Jeśli więc tak jak w przedstawionym przykładzie zatrudnienie na podstawie takiej umowy zakończy się i obie strony nie podpiszą kolejnego kontraktu terminowego, to w takim przypadku świadectwo pracy trzeba wydać za zakończony właśnie okres pracy (czyli w omawianym przykładzie bezpośrednio po rozwiązaniu drugiej umowy terminowej). W ten sposób pracodawca uchroni się przed zarzutem niewydania świadectwa pracy za zakończony okres pracy.

Część prawników uważa jednak, że w takim przypadku świadectwo należy wydać po upływie 24-miesięcznego okresu. Oznaczałoby to, że w omawianym przykładzie pracodawca musiałby zaczekać z wydaniem świadectwa aż do momentu upłynięcia 24 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy na czas określony.

Podstawa prawna

Art. 97 par. 11 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).