Pracownica przebywa obecnie na dodatkowym urlopie macierzyńskim. Bezpośrednio po nim chce wykorzystać urlop wypoczynkowy za ten rok. Potem do sierpnia przyszłego roku planuje wziąć urlop wychowawczy, a następnie we wrześniu skorzystać znów z urlopu wypoczynkowego. Marzy o egzotycznym wyjeździe, który wymaga długich przygotowań. Dlatego już teraz chce ustalić z pracodawcą, że w 2012 roku cały wrzesień będzie na urlopie.

Pracownica zbyt optymistycznie zaplanowała korzystanie z kolejnego urlopu wypoczynkowego. Zapomniała bowiem, że trwający ponad miesiąc okres niewykonywania pracy, np. z powodu korzystania z urlopu wychowawczego, obniża proporcjonalnie wymiar przysługującego jej urlopu wypoczynkowego.

Termin wskazuje pracownik

W tym roku pracownica nie powinna mieć kłopotów z realizacją swoich planów. Jeśli złoży do pracodawcy odpowiedni wniosek, będzie mogła bezpośrednio po macierzyńskim skorzystać z całego przysługującego jej urlopu wypoczynkowego. W takiej sytuacji pracodawca musi jej bowiem takiego urlopu udzielić. Bez znaczenia jest, czy termin tego urlopu mu odpowiada, czy nie. Warto pamiętać, że taki skutek wywołuje nie tylko wniosek złożony przez osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim, ale również na urlopie ojcowskim czy tzw. adopcyjnym.

Trzeba złożyć wniosek

Jeśli pracownica nie chce wracać do pracy zaraz po urlopie wypoczynkowym, jeszcze w jego trakcie powinna złożyć wniosek o urlop wychowawczy. Składa się go bowiem pracodawcy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. Pracodawca musi taki wniosek zaakceptować. Zatem i ten punkt swojego planu urlopowego pracownica powinna zrealizować bez kłopotów.

Zweryfikować będzie jednak musiała swoje zamierzenia dotyczące korzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym. Po pierwsze w tej sytuacji termin korzystania z urlopu wypoczynkowego nie zależy już wyłącznie od jej woli. Wymaga on ustalenia z pracodawcą na takich samych zasadach jak urlopy innych pracowników.

Po drugie inaczej niż w przypadku urlopów: macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego), urlopu ojcowskiego i tzw. adopcyjnego (podstawowego i dodatkowego), które są neutralne dla uprawnień urlopowych pracownika, korzystanie z urlopu wychowawczego zwykle ma negatywny wpływ na jego wypoczynek. Jest to bowiem tzw. okres bezczynności zawodowej (wszystkie takie okresy wymienia art. 1552 k.p.), który jeśli trwa co najmniej miesiąc, zmniejsza proporcjonalnie wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika.

Możliwe są dwie sytuacje

W takim przypadku możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy pracownik uprawniony do kolejnego urlopu wypoczynkowego z dniem 1 stycznia, pozostając wprawdzie w zatrudnieniu, nie zaczyna pracy, bo nadal przebywa na zaczętym w poprzednim roku urlopie wychowawczym. W takiej sytuacji wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w danym roku będzie proporcjonalny do okresu zatrudnienia do końca roku kalendarzowego, licząc od dnia powrotu tego pracownika do pracy (oczywiście przy założeniu, że umowa o pracę nie rozwiąże się wcześniej).

Z taką sytuacją mamy do czynienia w opisanym przypadku. Zgodnie z nim pracownica zamierza korzystać z urlopu wychowawczego do końca sierpnia. Oznacza to, że wymiar jej urlopu za 2012 rok wyniesie 4/12 z 26 dni, czyli 9 dni, i tylko tyle dni urlopu będzie mogła wykorzystać we wrześniu.

Drugi scenariusz ma miejsce, gdy pracownik wchodzi w okres bezczynności zawodowej już po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok. W takim przypadku wymiar jego urlopu ulega obniżeniu o 1/12 za każdy miesiąc nieobecności w pracy. Pod warunkiem jednak, że wcześniej nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w całości lub w takiej części, która nie pozwoli pracodawcy po jego powrocie do pracy na pełne obniżenie przysługującego mu wymiaru urlopu.

PRZYKŁAD

Czasami pracownik może wykorzystać więcej dni urlopu

Pracownik od 1 czerwca do końca roku jest na urlopie wychowawczym. Mimo że za pierwsze pięć miesięcy powinno przysługiwać mu tylko 5/12 z 26 dni, czyli 11 dni urlopu, jeszcze w styczniu wziął on 15 dni urlopu. Jeśli urlop wychowawczy będzie trwał faktycznie do końca roku, wykorzysta on urlop wypoczynkowy za dany rok w wymiarze wyższym o 6 dni, niż wynikałoby to z okresu faktycznie przez niego przepracowanego.

Podstawa Prawna

Art. 1551, 1552, 1553 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).