Od 1 marca do 6 czerwca pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego. Przed pójściem na ten urlop podwładny wykorzystał 20 dni z przysługujących mu 26 dni urlopu wypoczynkowego. Czy po powrocie do pracy 7 czerwca będzie mu przysługiwał jeszcze jakiś urlop wypoczynkowy?

Urlop bezpłatny udzielany na wniosek pracownika na podstawie art. 174 kodeksu pracy nie jest wliczany do jego stażu pracy. Jeśli trwa co najmniej miesiąc, wpływa negatywnie na urlop wypoczynkowy zatrudnionego w danym roku kalendarzowym, gdyż redukuje jego wymiar.

Inaczej przy tym wygląda zmniejszenie urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik skorzystał z urlopu bezpłatnego po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego i powraca do pracy w danym roku kalendarzowym, inaczej zaś gdy przed powrotem do pracy w danym roku kalendarzowym nie nabył jeszcze prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego.

W przedstawionej powyżej sytuacji podwładny korzystał z urlopu bezpłatnego po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego. W tym przypadku wymiar urlopu wypoczynkowego ulega więc obniżeniu proporcjonalnie do okresu nieobecności pracownika w wymiarze 1/12 za każdy miesiąc nieobecności.

Jeśli jednak przed rozpoczęciem urlopu bezpłatnego pracownik wykorzystał już urlop wypoczynkowy przysługujący w całości lub w części w wymiarze wyższym niż przysługujący z uwzględnieniem obniżenia z powodu urlopu bezpłatnego, to takie zmniejszenie jest już niedopuszczalne.

Przy ustalaniu proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. W przedstawionej zatem sytuacji wymiar proporcjonalnego obniżenia urlopu to 3/12 x 26 = 6,5, po zaokrągleniu 7 dni. Nie uwzględniono niepełnego miesiąca korzystania z urlopu bezpłatnego tj. czerwca. Odejmując od wymiaru całego urlopu pracownika za 2011 rok (26 dni) proporcjonalne obniżenie, czyli 7 dni, otrzymujemy 19 dni urlopu.

Ponieważ jednak pracownik przed pójściem na urlop bezpłatny wykorzystał 20 dni urlopu, nie można pomniejszyć mu urlopu wypoczynkowego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 174 1552, 1552a i 1553 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).