Wprowadziła je uchwalona 29 października 2010 r. nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zwrot w wysokości 100 proc. (514,33 zł) kwot składek otrzymają wyłącznie prowadzący firmy o znacznym stopniu niepełnosprawności. Natomiast osoby o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności otrzymają z PFRON odpowiednio 60 proc. (308,60 zł) i 30 proc. (154,30 zł) kwoty składek ZUS.

Dziś wchodzi też w życie zmiana określająca termin, od kiedy niepełnosprawnemu pracownikowi przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze, m.in. krótszy czas pracy, prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego i przerwy w pracy na usprawniającą gimnastykę lub wypoczynek. Zgodnie z dodanym do ustawy art. 20c, prawa te przysługują od dnia, w którym niepełnosprawny pracownik został wliczony do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (jest to dzień przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność). Wcześniej niektórzy pracownicy nie informowali pracodawców o zakresie swoich uprawnień, aby potem dochodzić roszczeń z tytułu, np. dodatkowego urlopu, co powodowało konieczność wypłacenia ekwiwalentu za urlop.