Pracownik wychowujący dwuletnie dziecko złożył wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu. Od 1 sierpnia do końca roku chciałby pracować na pół etatu. Wcześniej nie brał pod uwagę takiego rozwiązania. Dlatego zaplanował wykorzystanie całego urlopu (26 dni) we wrześniu. Teraz boi się, że pracodawca da mu tylko połowę urlopu. A on już ma wykupione czterotygodniowe wczasy.

Rzeczywiście, decydując się na obniżenie wymiaru czasu pracy, pracownik musi liczyć się z tym, że będzie to miało też wpływ na jego urlop. W opisanej sytuacji o skrócenie czasu pracy występuje pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego. Pracodawca musi więc zgodzić się na zaproponowane przez niego zmniejszenie etatu, a następnie odpowiednio skorygować liczbę przysługujących mu dni wypoczynku. Oczywiście pod warunkiem że pracownik nie wykorzystał wcześniej urlopu np. w pełnym przysługującym mu wymiarze. Jak wynika z opisu, pracownik jeszcze w tym roku nie był na urlopie, zatem, ustalenie przez pracodawcę ile dniu urlop wypoczynkowego będzie mu przysługiwało, jest stosunkowo proste. Wystarczy oddzielnie, zgodnie z zasadą proporcjonalności, obliczyć wymiar urlopu za każdy okres pracy: osobno za miesiące, gdy praca wykonywana była na pełnym etacie, osobno za miesiące, gdy doszło do obniżenia wymiaru czasu pracy. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się bowiem proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik jest zatrudniony. Podstawę wyliczenia tego wymiaru stanowi 20 albo 26 dni urlopu. Wszystko zależy od tego, czy pracownik dysponuje co najmniej 10-letnim stażem pracy, czy krótszym. W opisanym przypadku będzie to 26 dni urlopu. Trzeba też pamiętać, że niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Pracownik w okresie od stycznia do lipca zatrudniony jest na całym etacie, a od sierpnia do końca roku pracować ma na pół etatu. Jego wymiar urlopu należy zatem ustalić następująco:

7/12 z 26 dni – za okres styczeń – lipiec – daje po zaokrągleniu 16 dni

5/12 z 13 dni – za okres sierpień – grudzień – daje po zaokrągleniu 6 dni

Zatem w opisanej sytuacji mimo obniżenia wymiaru czasu pracy o połowę pracownik będzie mógł skorzystać we wrześniu z wcześniej zaplanowanych i wykupionych wczasów. W tym roku kalendarzowym łącznie przysługiwać mu bowiem będą 22 dni urlopu wypoczynkowego.

Podstawa prawna

Art. 154, art. 1867 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm).