Przepisy tzw. ustawy zdrowotnej dopuszczają udzielanie świadczeń medycznych poza kolejnością. Mimo to wciąż część placówek (np. w rejestracji) tego prawa nie respektuje. Takie uprawnienie przysługuje:

● osobom, które mają tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi lub zasłużonego dawcy przeszczepu,

● inwalidom wojennym i wojskowym,

● kombatantom (czyli osobom represjonowanym).

Osoby wyżej wymienione mogą więc być obsługiwane w przychodnich czy aptekach przed innymi. Muszą jednak udokumentować to prawo. W tym celu muszą mieć z sobą np. legitymację zasłużonego dawcy albo inny dokument potwierdzający uprawnienia. Osoby te również mają prawo do bezpłatnych leków z listy tych podstawowych i uzupełniających.

Podstawa prawna

Art. 43, art. 47c ustawy z 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn.zm).