Dziś w Senacie odbędzie się głosowanie nad ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Senatorowie zgłosili do niej kilkadziesiąt poprawek, w tym o odrzucenie ustawy w całości. Najważniejsze z nich dotyczą m.in. skrócenia maksymalnego czasu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego z 6 do 4 miesięcy oraz zmniejszenia liczby rodzin, które będą znajdowały się pod opieką asystenta rodziny. Zamiast 20 byłoby to maksymalnie 15 rodzin.

Ponadto Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma co roku przedstawiać Sejmowi i Senatowi informacje o skutkach wejścia w życie nowych przepisów. Przy czym po raz pierwszy sprawozdanie będzie składane do 30 lipca 2013 r.

Podczas debaty senatorowie wyrazili też swoje wątpliwości dotyczące ponoszenia kosztów wprowadzania w życie nowych przepisów przez samorządy. Dotyczy to obowiązku zatrudniania przez gminy asystentów oraz koordynatorów rodzin zastępczych przez powiaty. Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, powiedziała, że docelowo w ciągu 10 lat ma być ich 3 tys., a koszt ich zatrudnienia wyniesie 200 mln zł. Z kolei 800 koordynatorów ma kosztować około 50 – 70 mln zł.

– W przyszłorocznym budżecie mamy na ten cel 40 mln zł, ale w związku z opóźnieniami w pracy nad ustawą chcemy tę kwotę zwiększyć o część pieniędzy znajdujących się w rezerwie celowej na ten rok – mówiła Jolanta Fedak.

Dodała też, że wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny będą niższe od kosztów, jakie samorządy ponoszą w związku z utrzymaniem dzieci przebywających w opiece instytucjonalnej.

Senatorowie chcą też wydłużenia do 8 lat okresu przejściowego, w którym wychowawcy zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie Karty nauczyciela będą korzystali z przysługujących im z tego tytułu uprawnień. Uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje, że po dwóch latach wychowawcy staną się pracownikami samorządowymi. Ta poprawka nie zyskała jednak akceptacji komisji.

Nowa organizacja opieki zastępczej nad dziećmi ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.