Pracownica złożyła wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, a po dwóch dniach zachorowała i przyniosła zwolnienie lekarskie. Czy urlop wychowawczy może rozpocząć się w czasie, gdy pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim? Czy otrzyma ona wynagrodzenie chorobowe za pełny okres zwolnienia lekarskiego?
Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu, jeżeli pracownik przedstawi pracodawcy pisemną prośbę o jego udzielenie, ze wskazaniem m.in. daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku. Pracownik może jednak zrezygnować z odbywania urlopu we wskazanym terminie, jednak nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem.
W czasie urlopu wychowawczego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę. Co więcej, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje zasiłek chorobowy (świadczenie wypacane z ZUS od 34. dnia choroby).
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, należy przyjąć, że pracownica miała prawo do wycofania swojego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego i ewentualne ustalenie nowego terminu rozpoczęcia urlopu z powodu choroby, lecz z niego nie skorzystała. Pracodawca jest zatem zobligowany do udzielenia urlopu wychowawczego zgodnie ze złożonym wnioskiem. Wniosek wskazywał dzień, który przypadał w czasie zwolnienia lekarskiego. Jak wiadomo, za czas zwolnienia lekarskiego w czasie urlopu wychowawczego pracownik nie jest uprawniony do otrzymania zasiłku chorobowego. To samo tyczy się wynagrodzenia chorobowego, gdyż w czasie urlopu wychowawczego pracownik nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu. W związku z tym pracownicy powinno udzielić się urlopu we wskazanym przez nią terminie, bez względu na jej zwolnienie lekarskie. Wynagrodzenie chorobowe przysługiwać będzie do dnia rozpoczęcia urlopu wychowawczego, a zatem za dni zwolnienia pokrywające się z urlopem wychowawczym pracownica nie otrzyma wynagrodzenia chorobowego.