Armia wciąż poszukuje chętnych do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Ponieważ kandydatów nie ma, namawiani są do tego m.in. 19-letni mężczyźni, którzy obowiązkowo zgłaszają się do kwalifikacji wojskowej.
Dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) będzie stworzony dodatkowy fundusz, który docelowo ma wynieść 40 mln zł. Środki z niego będą przekazywane żołnierzom rezerwy, którzy otrzymają tzw. przydział kryzysowy. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z 1 października 2010 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz.U. nr 194, poz. 1293).
Żołnierz NSR po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu będzie otrzymywał od dowódcy jednorazową nagrodę w wysokości 2 tys. zł. Warunkiem jej przyznania będzie odbycie przez niego ustalonych w tym okresie ćwiczeń wojskowych oraz uzyskanie z nich pozytywnych ocen służbowych. Ten szczegółowy tryb przyznawania nagród przewiduje z kolei projekt nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz.U. nr 28, poz. 145). Oba te projekty zostały przekazane do konsultacji społecznych.