Rozwój i nabywanie doświadczenia

Wolontariat jest bezpłatną, dobrowolną i świadomą pracą na rzecz społeczeństwa. Działalność w organizacjach pozarządowych, oprócz pomocy innym, przynosi wiele korzyści dla osób, które w niej uczestniczą. Wolontariat jest przede wszystkim dobrym sposobem, by szybko zdobyć niezbędne kwalifikacje do danej pracy. Pozwala również uczestniczyć w ambitnych i wymagających odpowiedzialności projektach, nabywać umiejętności pracy w grupie, zarządzania innymi oraz nawiązywania znajomości. Praca w organizacjach pozarządowych oznacza również podróże, nie tylko na terenie Polski, lecz także po całym świecie, a co za tym idzie - nauka języków obcych.

Szybki awans i pomoc w znalezieniu pracy

Dłuższa działalność pozwala na awans. Już po półtorarocznej pracy w lokalnym oddziale ogólnopolskiego stowarzyszenia można zająć w nim wysokie stanowisko. Wystarczy tylko nie poddawać się i być skorym do działania. Trzeba również zaznaczyć, że pracodawcy wysoko cenią każdą aktywność u kandydatów, jeśli tylko pozwoli mu ona nabyć nowych umiejętności. Wolontariusze są spostrzegani przez pracodawców jako osoby gotowe do podejmowania nowych wyzwań, bezinteresowne, szybko przyswajające wiedzę, obowiązkowe, a jednocześnie wychodzące z inicjatywą i kreatywne. Działalność wolontariacka jest wyróżnikiem na tle innych aplikacji.

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z KPP Lewiatan ostrzega, że bierność młodych ludzi z pewnością odbije się na ich pozycji na rynku pracy. – Dziś pracodawca chce wiedzieć, co umie młody człowiek i gdzie się tego nauczył – mówi.

Innymi zaletami jest również satysfakcja z niesienia pomocy innym. Wolontariat to praca dla innych, nie dla korzyści finansowych. Każdej tego typu działalności przyświecają jakieś idee i realizacja ich powoduje spełnienie.

W jakiej organizacji uczestniczyć?

Wyróżnia się cztery formy wolontariatu: wolontariat lokalny, krajowy (indywidualny, poza miejscem zamieszkania), workcampy (praca przy okresowych badaniach i projektach, rodzaj obozów wolontariackich) oraz indywidualny wolontariat zagraniczny. Największym odbiorcą pomocy wolontariackiej są organizacje pozarządowe NGO. Dysponują one największą liczbą ofert pracy dla wolontariuszy i często podejmują się wspierania wszelkiego rodzaju akcji, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Caritas czy Polka Akcja Humanitarna. Każda gmina w Polsce posiada wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie całej Polski.

Wolontariat a prawo

Osoby działające w wolontariacie, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają zapewnione m.in. opłacenie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków przez organizację, która przyjmuje świadczenia od wolontariusza na okres do 30 dni. Jeżeli porozumienie zostało zawarte na okres dłuższy niż 30 dni, koszty ubezpieczenia pokrywa państwo. Co więcej zgodnie z ustawą wolontariusze mogą domagać się zwrotu kosztów podróży i delegacji służbowych. Ustawa daje możliwość finansowania również innych kosztów dotyczących pracy wolontariuszy, jednak jest to dobrowolny wybór organizacji korzystającej z ich pracy. Zalicza się do nich: finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku, gdy wolontariusz nie posiada prawa do świadczeń zdrowotnych z żadnego innego tytułu); zwrotu kosztów (innych niż delegacja służbowa) poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem; pokrywanie kosztów szkoleń związanych z rodzajem świadczeń opisanych w porozumieniu.