Do rzecznika praw obywatelskich (RPO) wpływają skargi emerytów i rencistów policyjnych, którzy nadal posiadają ważne decyzje o dodatku (równoważniku) na remont lokalu wydane na postawie art. 91 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r., nr 43, poz. 227 z późn. zm.). Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 października 2008 r. (U 4/08, Dz.U. nr 196, poz. 1221), prawo do takiego świadczenia mają tylko funkcjonariusze pełniący służbę. Jednak wyrok ten nie spowodował ujednolicenia orzecznictwa sądów powszechnych.

RPO w wystąpieniu do ministra spraw wewnętrznych i administracji wskazuje, że konieczne jest wyjaśnienie zasad otrzymywania tego równoważnika przez osoby, które nabyły do niego prawo przed zmianą przepisów. Osoby te nadal mają ważne decyzje administracyjne, których do tej pory nikt nie uchylił.

– Sprawa wymaga wyjaśnienia. Nie wiadomo, czy wykreślenie z przepisów wykonawczych uprawnień rencistów czy emerytów do otrzymywania tego równoważnika faktycznie pozbawiło ich prawa do tych pieniędzy – mówi prof. Jerzy Paśnik, konstytucjonalista.

Byli funkcjonariusze, którzy na podstawie starych przepisów mieli prawo do tego dodatku, nie dostali żadnej decyzji administracyjnej, która odebrałaby im prawo do jego otrzymywania.

Z tego też powodu RPO wskazuje, że resort powinien wyeliminować wątpliwości dotyczące prawa do tego dodatku.