9,7 tys. osób przebywających na zwolnieniu lekarskim w pierwszym kwartale tego roku było zdolnych do pracy - wykazała kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wstrzymano lub cofnięto ponad 41 mln zł świadczeń chorobowych.

Jak informuje ZUS, tylko w zakresie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy stwierdzili, że 9,7 tys. osób przebywających na zwolnieniu lekarskim w pierwszym kwartale tego roku było zdolnych do pracy. Tym osobom wstrzymano dalszą wypłatę zasiłku chorobowego na łączną kwotę 2,4 mln zł.

W ramach przeprowadzonej od stycznia do marca kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich kontrolerzy ZUS pozbawili prawa do zasiłku chorobowego 741 osób. Skutkowało to cofnięciem wypłaty świadczeń na kwotę 717 tys. zł.

"Zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ZUS ma też obowiązek obniżyć podstawę wymiaru zasiłku oraz świadczenia rehabilitacyjnego wszystkim tym osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia. W takim przypadku zasiłek oraz świadczenie rehabilitacyjne ograniczane jest do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obniżone z tego tytułu wypłaty świadczeń chorobowych w pierwszym kwartale tego roku osiągnęły sumę 35,5 mln zł, a dotyczyły blisko 61 tys. osób" - czytamy w komunikacie ZUS.

"Drugim z powodów, który skutkuje ograniczeniem wysokości wypłacanych świadczeń chorobowych, jest niedostarczenie na czas płatnikowi (pracodawcy) zwolnienia lekarskiego. Czas na dostarczenie zwolnienia to 7 dni od daty jego otrzymania. Za każdy dzień ponad ten termin ZUS obniża wysokość wypłacanego zasiłku chorobowego i opiekuńczego o 25 proc. W okresie styczeń-marzec kwota ograniczonych z tego tytułu wypłat świadczeń wyniosła 2,4 mln zł" - informuje ZUS.

Prawo przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich mają poza ZUS również pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób.