Komendant wojewódzki policji zwolnił Rafała Z. ze służby. W uzasadnieniu podał, że funkcjonariusz od listopada 2007 r. jest zawieszony w czynnościach służbowych w związku z toczącym się przeciwko niemu postępowaniem karnym. Postępowanie to nadal się toczy i brak jest możliwości określenia terminu jego prawomocnego zakończenia. Wobec tego zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.) funkcjonariusza można zwolnić ze służby, gdy upłynęło 12 miesięcy jego zawieszenia w czynnościach i nie ustały przyczyny będące podstawą zawieszenia.

Decyzja ta została zaskarżona przez funkcjonariusza do komendanta głównego policji. Ten uchylił rozkaz personalny w części dotyczącej daty zwolnienia ze służby w policji, a w pozostałej zaś części utrzymał go w mocy. Rozstrzygnięcie to stało się przedmiotem skargi, jaką złożył Rafał Z. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie.

Żądając uchylenia rozkazów o zwolnieniu go ze służby, funkcjonariusz dołączył do skargi wyrok sądu, w którym został on uniewinniony od zarzucanego mu czynu. WSA uznał skargę za zasadną i uchylił decyzje organów I i II instancji. Uznał bowiem, że naruszyły one prawo stanowiące podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 par. i pkt 1 lit. b ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Z poglądem tym nie zgodził się komendant główny policji, dlatego zaskarżył ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Ten stwierdził, że skarga jest zasadna. Uchylił więc wyrok sądu I instancji.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Grażyna Radzicka, sędzia sprawozdawca, zgodziła się z twierdzeniem komendanta, że organy policyjne w trakcie postępowania nie naruszyły prawa. Wskazała, że w przypadku gdy postępowanie karne zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa, policjanta automatycznie przywraca się do służby na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy, pod warunkiem że zwolniony policjant w ciągu siedmiu dni od przywrócenia do służby zgłosi gotowość do niezwłocznego jej podjęcia. Wobec powyższego brak jest podstaw do wznowienia postępowania. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I OSK 1513/10