Rodzic, który przebywa na urlopie wychowawczym, ma prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tego tytułu w wysokości 400 zł miesięcznie. W trakcie jego otrzymywania może też podejmować lub kontynuować zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która nie uniemożliwia mu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Przepisy nie określają jednak dokładnie charakteru pracy, której podjęcie pozbawi rodzica prawa do dodatku.

– Kiedy rodzic otrzymujący dodatek zgłasza nam podjęcie pracy, przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdzamy, gdzie będzie wykonywana praca i jaki będzie jej wymiar godzin – mówi Izabela Miłoszewska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Dodaje, że w tym celu potrzebne jest też oświadczenie od pracodawcy, ale to od ostatecznej decyzji gminy zależy, czy rodzic nie straci dodatku.

Decyzję pozbawiającą dodatku otrzymała jedna z matek, która w trakcie urlopu wychowawczego podjęła pracę na pół etatu jako sekretarka. Poinformowała o tym gminę, a ta sprawdziła, że praca jest wykonywana w biurze firmy od 8 do 12 godziny, a w tym czasie dziecko przebywa w domu. Gmina postanowiła zmienić decyzję o przyznaniu jej dodatku argumentując, że bezwzględnym warunkiem zachowania prawa do dodatku jest wykonywanie w trakcie urlopu wychowawczego takiego rodzaju aktywności zawodowej, która będzie umożliwiać sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Rodzic odwołał się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego, a gdy ono podtrzymało decyzję gminy – do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten w wyroku z 23 września 2010 r. (II SA/Łd 807/10) również nie podzielił argumentacji rodzica i oddalił jego skargę. Sąd uznał, że skoro ustawodawca posłużył się pojęciem osobistej, czyli sprawowanej bezpośrednio przez osobę uprawnioną opieki nad dzieckiem, to utrata możliwości jej sprawowania w czasie wykonywania pracy oznacza wyłączenie możliwości przyznania świadczenia. Dodał też, że formami zatrudnienia, które nie powodują utraty prawa do dodatku, są prace wykonywane zwyczajowo w domu związane z obsługą komputera, a nawet prowadzeniem prywatnego przedszkola.