Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Określa ono zasady załatwiania spraw przez ZUS.

Projekt zakłada, że ZUS, wzywając do dostarczenia dokumentów, będzie mógł wyznaczyć określony termin. Nie będzie on mógł być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni. Termin ten będzie liczony od dnia dostarczenia wezwania. Jeśli dowód nie zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie, ZUS będzie mógł wydać decyzję na podstawie posiadanych dowodów.

– Jedynym rozwiązaniem dla osób, którym nie uda się zgromadzić dokumentów w terminie, będzie złożenie odwołania do sądu – uważa Małgorzata Hasiewicz, radca prawny.

ZUS w decyzji musi także wpisać pouczenia, czy i w jakim trybie oraz terminie przysługuje od niej odwołanie. Konieczne jest także przywołanie podstawy prawnej. Jeśli ZUS zakwestionuje wiarygodność przedstawionych dowodów, konieczne jest przedstawienie uzasadnienia, dlaczego tak się stało.

Dodatkowo rozporządzenie wskazuje, że jeśli wydana decyzja będzie uwzględniać w całości żądania zainteresowanego, uzasadnienie nie będzie wymagane. Natomiast decyzja odmowna powinna zawierać szczegółowe i prawne wytłumaczenie.