Jedynie 17 proc. badanych z pobłażaniem odnosi się do pobierania dodatkowych pieniędzy od firmy za zrobienie czegoś, co i tak należy do obowiązków pracownika, a 6 proc. dorabia w czasie pracy, wykonując zadania na rzecz innego pracodawcy. Nieuczciwość częściej akceptują osoby aktywne zawodowo niż bezrobotni oraz osoby młodsze.

Zgodnie z art. 100 kodeksu pracy pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych.