Odbycie służby kandydackiej ułatwia rekrutację na policjanta
Zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.) służbę w policji może pełnić osoba, która jest m.in. obywatelem polskim, ma nieposzlakowaną opinię oraz posiada co najmniej średnie wykształcenie. Takie kryteria muszą spełnić osoby, które odbyły służbę kandydacką w oddziałach prewencji policji. Służba kandydacka trwała 12 miesięcy i polegała na tym, że mężczyźni podlegający ewidencji wojskowej (poborowi) mogli odbyć zastępczą służbę wojskową właśnie w policji. Poborowi mieli możliwość wstąpienia w szeregi policji, jeżeli przed jej zakończeniem wystąpili z wnioskiem o przyjęcie do służby w policji.
Od 1 stycznia 2010 r. możliwość odbywania zastępczej służby wojskowej w oddziałach prewencji policji została zawieszona. Wobec osób, które zostały przeniesione do rezerwy po odbyciu służby kandydackiej i obecnie ubiegają się o przyjęcie do policji, nadal prowadzona jest jednak uproszczona procedura rekrutacyjna. Z takiej możliwości można skorzystać, pod warunkiem iż od zakończenia służby kandydackiej nie upłynęło więcej niż 3 lata. Osoby te muszą przejść test psychologiczny określający predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby. Kandydat jest oceniany także pod względem umiejętności formułowania wypowiedzi, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu werbalnego i niewerbalnego oraz autoprezentacji kandydata do służby. Konieczne jest także ustalenie jego motywacji do podjęcia służby w policji oraz określenie przez komisję lekarską jego zdolności fizycznej i psychicznej do jej pełnienia.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 sierpnia 2007r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. nr 170, poz. 1202 z późn. zm.).