Reforma szkolnictwa wyższego, która wejdzie w życie już w październiku tego roku, narzuciła uczelniom obowiązek składania sprawozdań. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego określiło już w projekcie rozporządzenia ich wzory. Projekt trafi do konsultacji.

Dotychczas szczegółowe zasady składania sprawozdań z działalności uczelni i z wykonania planów rzeczowo-finansowych nie były regulowane. Nowe rozporządzenie ma na celu nie tylko ujednolicenie sprawozdawczości, ale też nakłada na uczelnie (również niepubliczne) nowe obowiązki.

Zgodnie z projektem rektor będzie zobowiązany do 15 października złożyć ministerstwu sprawozdanie z działalności za ubiegły rok akademicki. Uczelnia będzie musiała zawrzeć w nim informacje o prowadzonych studiach, wysokościach opłat za nie czy informacje o podejmowanej współpracy międzynarodowej.

Nowe przepisy zobowiążą rektora do złożenia sprawozdania z planu rzeczowo-finansowego za miniony okres do 30 czerwca. Uczelnia będzie musiała opisać w nim szczegółowy rachunek zysków i strat w danym roku akademickim, dane dotyczące funduszy, zatrudnienia i liczby studentów. Wymóg ten obejmie również prywatne szkoły, które wcześniej nie miały takiego obowiązku. Obecnie muszą jedynie przedstawiać sprawozdanie z wykorzystania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Nowemu obowiązkowi sprzeciwiają się szkoły niepubliczne. Ich zdaniem umożliwi on nadmierną inwigilację państwa w ich interesy. Resort nauki tłumaczy, że informacje te są mu potrzebne do prowadzenia skutecznego nadzoru nad szkołami wyższymi. Dzięki temu będzie mógł szybciej reagować w przypadku naruszenia przez nie prawa.