Reforma szkolnictwa wyższego narzuciła uczelniom nowe zasady dokumentacji przebiegu studiów. Już od roku akademickiego 2011/2012 absolwent będzie miał prawo do zachowania legitymacji studenckiej do 31 października roku, w którym ukończył studia.

Szczegółowe zasady określa projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Został skierowany do konsultacji.

Obecnie jest tak, że jeśli student obroni pracę licencjacką np. w czerwcu, to aby odebrać dyplom, musi oddać legitymację studencką. Oznacza to, że na czas wakacji jest pozbawiony ulg i uprawnień, które wynikają z bycia studentem (np. do zniżek w kinie czy tańszych przejazdów). Tak się dzieje, nawet jeśli podejmie od razu studia magisterskie i od października będzie kontynuował naukę. Nowe prawo pozwoli na zachowanie uprawnień studenckich.

Projekt określa też stawki, które może pobrać uczelnia za wydanie dokumentów. Zgodnie z nim cena m.in. za elektroniczną legitymację studencką nie może przekraczać 17 zł, za indeks 4 zł, a za wydanie dyplomu studiów z dwoma odpisami – 60 zł. Stawki te nie ulegną zmianie.