kodeks pracy - Każdy pracownik może występować do pracodawcy o zmianę swoich warunków pracy lub płacy. Jeżeli z żądaniami występuje większa grupa osób, przepisy prawa pracy wprowadzają mechanizm polubownego rozwiązywania takiego sporu.
W zakładzie pracy funkcjonują dwa związki zawodowe. Każdy z nich z osobna wszczął spór zbiorowy, żądając podwyżek wynagrodzenia dla wszystkich pracowników. Czy pracodawca zobowiązany jest prowadzić negocjacje z każdą z tych organizacji z osobna?
Żądania płacowe odnoszące się do wszystkich pracowników lub ich części określane są sporem zbiorowym. Prowadzenie sporu zbiorowego pomiędzy pracownikami a pracodawcą ma charakter sformalizowany. Reguluje go ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która wprowadza przymus reprezentowania pracowników wyłącznie przez związki zawodowe. Od tej zasady ustawa nie przewiduje absolutnie żadnych wyjątków. Przymus ten oznacza, że spór zbiorowy może wszcząć i prowadzić związek zawodowy bez względu na liczbę członków, jeżeli spełnia warunki do uznania go za zakładową organizację związkową. Pracodawca jest zobowiązany prowadzić z osobna negocjacje z każdym związkiem zawodowym wszczynającym spór zbiorowy. W opisanej sytuacji oznacza to więc konieczność prowadzenia rozmów zarówno z jednym, jak i drugim związkiem zawodowym.