Od jutra obowiązują nowe zasady nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. bhp. Inspektor pracy będzie musiał informować przełożonych o każdym przypadku rażącego naruszenia lub pomijania przepisów przez takich specjalistów. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 13 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 87, poz. 488).

W razie stwierdzenia, że powiadomienie w sprawie nieprawidłowego działania rzeczoznawcy jest uzasadnione, okręgowy inspektor pracy skieruje wniosek do głównego inspektora pracy (GIP) o cofnięcie uprawnień rzeczoznawcy. Musi on zawierać m.in. nazwę opiniowanego projektu budowlanego oraz inwestora, a także imię, nazwisko i numer uprawnień rzeczoznawcy wydającego opinię.

Po otrzymaniu wniosku GIP będzie musiał powiadomić rzeczoznawcę o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia mu uprawnień. Powinien też wezwać go do złożenia pisemnych wyjaśnień.

Rzeczoznawca ds. bhp może opiniować projekty nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy (pod względem zgodności z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomii). Uprawnienia do wykonywania tej działalności nadaje oraz cofa główny inspektor pracy.