Sytuacja majątkowa osoby ubiegającej się o rentę specjalną nie ma znaczenia przy jej przyznaniu.
Po rozpatrzeniu wniosku Agnieszki L. prezes Rady Ministrów podtrzymał wcześniejszą swoją decyzję, w której odmówił jej przyznania renty specjalnej, o której mowa jest w art. 82 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
Zgodnie z tym przepisem może on w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznać emeryturę lub rentę na warunkach i w wysokości innej niż określone w ustawie. Rozstrzygnięcie premiera o odmowie przyznania renty zostało wydane po uchyleniu wcześniej wydanej decyzji wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 30 września 2008 r. (I OSK 355/08).
Zainteresowana wniosła o zmianę decyzji premiera. We wniosku wskazała, że jej zdaniem wspomniany wyrok NSA przesądził o konieczności przyznania jej przedmiotowego świadczenia, pozostawiając organowi do rozstrzygnięcia tylko kwestię jego wysokości. Premier kolejny raz odmówił. W uzasadnieniu podał, że od dnia wydania wyroku NSA sytuacja wnioskodawczyni uległa zmianie. Jej mąż podjął bowiem pracę.
Następnie Agnieszka L. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Prezes Rady Ministrów postanowił utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję. Od tego rozstrzygnięcia wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. Ten uznał ją za bezzasadną i oddalił. Od wyroku WSA Agnieszka L. złożyła skargę kasacyjną. NSA stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie, dlatego uchylił zaskarżone orzeczenie i decyzję premiera.
W ustnym uzasadnieniu wyroku Joanna Runge-Lissowska, sędzia sprawozdawca podkreśliła, że stan majątkowy wnioskodawcy ma znaczenie przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej. Nie jest natomiast istotny przy nabyciu uprawnień do renty specjalnej. Przepis art. 82 ustawy stanowi bowiem o szczególnie uzasadnionych przypadkach. Takim jest, zdaniem sędzi sprawozdawcy, opieka nad dzieckiem z rzadką chorobą. Ponadto zwróciła również uwagę, że wyrok NSA z 30 września 2008 r. przysądził Agnieszce L. rentę specjalną. Wyrok jest prawomocny.
I OSK 134/11