NFZ wydaje przedsiębiorcom pisemne interpretacje przepisów dotyczących podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jednak to ZUS jest właściwym organem do wykładni zasad wymierzania i pobierania składek na to ubezpieczenie.
Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek płacenia przez niego podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Takie prawo przysługuje mu na podstawie przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Podmioty uprawnione

Do wystąpienia z wnioskiem o wspomnianą pisemną interpretację ma prawo jedynie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
A zatem o pisemną interpretację może zwrócić się np. osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Uprawnienie to przysługuje także np. spółce jawnej czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek w tej sprawie może także złożyć fundacja, jeśli prowadzi działalność gospodarczą (co potwierdza wpis fundacji także do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i w jakich sprawach może wystąpić do NFZ o interpretację.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Przedsiębiorca zamierza wystąpić z wnioskiem o interpretację obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne od nagrody rocznej wypłaconej byłemu pracownikowi. Chce też uzyskać informację o podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu przez cudzoziemca będącego członkiem funkcjonującej u niego rady nadzorczej. Czy właściwym do wydania interpretacji co do obydwu ww. zagadnień jest NFZ?
- Przedsiębiorca będący osobą fizyczną ma wątpliwości co do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu przez ojca emeryta, z którym zamierza rozpocząć współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Czy może zatem wystąpić z wnioskiem o interpretację przepisów dotyczących stanu faktycznego, który ma dopiero nastąpić?
- Przedsiębiorca złożył do NFZ wniosek o udzielenie interpretacji odnośnie do przepisów dotyczących podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez jego pracownika będącego cudzoziemcem. Pomimo upływu dwóch miesięcy od dnia złożenia tego podania nie otrzymał decyzji, ani jakiegokolwiek innego pisma z NFZ w tej sprawie. Jakie skutki dla przedsiębiorcy wywołuje taka bezczynność NFZ?