Środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczone dla uczelni mają być wydane przede wszystkim na działalność dydaktyczną. Z 9,6 mld zł przeznaczonych z krajowego budżetu na szkolnictwo wyższe, na kształcenie studentów rząd planuje wydać 7,8 mld zł. Stypendia dla studentów i doktorantów mają kosztować 1,56 mld zł.

Szkoły wyższe mogą też liczyć na pieniądze na tzw. własne badania naukowe. Na ten cel dla uczelni oraz na tzw. działalność statutową instytutów badawczych i instytutów PAN państwo ma przeznaczyć 2,5 mld zł.

Nowością w przyszłorocznym budżecie jest tzw. dotacja projakościowa. Zaplanowano na nią 230 mln zł, a dostawać ją mają - zgodnie z uchwaloną niedawno nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - najlepsze wydziały uczelni, które uzyskają status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW). Status KNOW otrzyma na pięć lat wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni, wykazująca się szczególnymi osiągnięciami naukowymi. W tym czasie będzie miała prawo do dotacji, jej pracownicy otrzymają dodatki do pensji, a doktoranci wyższe stypendia.

Najwięcej pieniędzy na prace badawcze zostanie przyznanych różnym instytucjom w systemie konkursów. 995 mln zł rozdysponuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - agencja organizująca konkursy na badania stosowane, a 900 mln zł Narodowe Centrum Nauki - dystrybuujące fundusze na badania podstawowe. Łączne środki, którymi dysponować będą te instytucje ma wzrosnąć o prawie 1 mld zł w stosunku do tegorocznego budżetu. Badania stosowane są wykorzystywane w praktyce, a badania podstawowe poszerzają wiedzę o świecie.

MNiSW koordynuje również projekty badawcze i celowe, przede wszystkim w dziedzinie nauk technicznych i w dziedzinie obronności. Łącznie mają one kosztować w przyszłym roku nieco ponad 240 mln zł.

Ponadto ze środków na naukę zostanie sfinansowana działalność Polskiej Akademii Nauk. Wstępny projekt budżetu przewiduje na ten cel 77 mln zł.

Z kolei 8,5 mln zł ma dostać Centrum Nauki Kopernik.

Jak powiedział PAP rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Bartosz Loba, resort nauki jest jednym z liderów wykorzystania środków unijnych. Przede wszystkim ze środków UE szkoły wyższe finansują inwestycje - budują laboratoria, biblioteki i obiekty dydaktyczne. W programie operacyjnym Infrastruktura i środowisko przewidziano dla szkół wyższych 339 mln zł. 378 mln zł uczelnie mają wykorzystać z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, przede wszystkim na kształcenie kadr.

Kadry, za fundusze unijne, będą też kształcić instytucje naukowe. Na ten cel mają w przyszłym roku wydać 21 mln zł z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Przede wszystkim są to pieniądze na wyjazdy zagraniczne polskich uczonych.

Ze środków z UE mają być też finansowane badania naukowe, mające wzmocnić naszą gospodarkę. W programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka przewidziano na ten cel 1,3 mld zł.

"To ambitny budżet inteligentnego rozwoju" - oceniła minister Barbara Kudrycka po czwartkowym posiedzeniu rządu, na którym przyjęty został wstępny projekt przyszłorocznego budżetu.

Jak poinformował PAP rzecznik resortu, uwzględniając środki unijne, rząd planuje, że wydatki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę w 2012 r. wyniosą 6,37 mld zł. Nominalnie wzrost ma wynieść 989 mln zł.

"Podkreślenia wymaga fakt, że w przyjętym przez rząd Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014 założono coroczny wzrost nakładów budżetu krajowego (tj. z wyłączeniem środków na współfinansowanie i finansowanie programów operacyjnych UE) na naukę w wysokości ok. 9 proc." - dodał Loba.