Niewykorzystany przez pracownika w terminie urlop wypoczynkowy przedawni się po upływie trzech lat od dnia jego wymagalności. Po tym czasie nie będzie można wyegzekwować jego udzielenia.
Pracownik ma pięć dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za 2007 rok. Pracodawca odmówił jego udzielenia, twierdząc, że urlop się przedawnił. Podwładny chce wystąpić o urlop do sądu.
Wskutek upływu okresu przedawnienia samo zobowiązanie nie wygasa (pozostaje nadal ważne), ale nie można go skutecznie dochodzić. Jednak ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, może zrzec się korzystania ze swego prawa.
Przedawnieniu ulegają roszczenia ze stosunku pracy nie tylko majątkowe (np. o zapłatę konkretnej kwoty), ale także niemajątkowe. Do tych ostatnich należy opisane powyżej roszczenie o urlop wypoczynkowy.
Zasadniczy termin przedawnienia roszczeń w prawie pracy wynosi trzy lata. Podlegają mu też roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Termin przedawnienia liczony jest od momentu wymagalności roszczenia tj. od dnia, w którym dłużnik (tutaj pracodawca) powinien spełnić świadczenie.
Firma jest obowiązana udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo. Natomiast zaległego urlopu (niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym) należy podwładnemu udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.
W wyroku z 11 kwietnia 2001 (I PKN 367/00, OSNP 2003/2/38) SN wskazał, że rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161 k.p), bądź najpóźniej z końcem pierwszego kwartału roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy.
Wobec tego skoro w opisanej sytuacji pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego za 2007 rok, to bieg przedawnienia roszczenia o ten urlop rozpoczął się 31 marca 2008 r. i zakończył z upływem trzech lat, czyli 31 marca 2011 r. Po tej dacie zatrudniony nie zatem może skutecznie dochodzić przed sądem udzielenia tego urlopu, chyba że pracodawca nie podniesie takiego zarzutu w takcie postępowania sądowego.
3 lata wynosi okres po upłynięciu którego pracownik traci zaległy urlop
PODSTAWA PRAWNA
Art. 161, 168, 291 par. 1 i art. 292 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).