Jak nam się udało ustalić, ZUS pod wpływem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zmienił interpretację przepisów dotyczących zawieszania wypłaty emerytur na podstawie art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

– Przepisy w sposób jednoznaczny określają zasady zawieszania emerytury przez osoby pracujące, wystarczy je tylko wykonywać – mówi Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.

W praktyce więc z pracy nie muszą się zwalniać osoby, które rozwiązały stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do wcześniejszej emerytury. Wiele z nich następnego dnia ponownie było zatrudnionych i nadal pracuje u swojego wcześniejszego pracodawcy.

Osoby, które teraz uzyskują prawo do powszechnej emerytury w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego (kobieta 60 lat, a mężczyzna – 65 lat), zyskają na nowej interpretacji przepisów. ZUS bowiem rozpocznie wypłatę emerytur przyznanych im po 31 grudnia 2010 r. ZUS ich nie wypłacał w tym roku, jeśli zainteresowani nie zwolnili się z pracy. Dodatkowo ZUS 1 października 2011 r. nie wstrzyma wypłaty emerytur osobom, które uzyskały do nich prawo przed 1 stycznia 2011 r.

W praktyce oznacza to, że nie zostanie wstrzymana wypłata świadczenia niezależnie od tego, jaka była podstawa prawna przyznania emerytury powszechnej oraz w jaki sposób została ona obliczona. Dotyczy to emerytur przyznanych według:

● dotychczasowych zasad, tj. w myśl art. 53 ust. 3 lub 53 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

● w sposób tzw. mieszany – w myśl art. 183 wyżej wymienionej ustawy,

● według nowych zasad, tj. w myśl art. 26.

Jak ustalił „DGP”, ZUS będzie korygować te sprawy na wniosek zainteresowanego lub z urzędu przy okazji rozpatrywania innego wniosku (np. gdy zainteresowany będzie się ubiegał o inne świadczenie).