Osoba z 10-letnim (ciągłym) okresem zatrudnienia od ponad roku posiada orzeczenie o zaliczeniu jej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Pracodawca nie chce mu udzielić dodatkowego urlopu.

Pracodawca nie ma racji w tym przypadku. Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownika zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma charakter obligatoryjny. Prawo do tego urlopu pracownik nabywa na podstawie art. 19 ust z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Ponadto urlop ten przysługuje niepełnosprawnemu nawet w sytuacji, gdy nie wystąpił on do pracodawcy o jego przyznanie (wyrok SN z 29 czerwca 2005 r., II PK 339/04, OSNP 2006/9 – 10/150).

Urlopu takiego udziela się podobnie jak zwykłego wypoczynkowego, uregulowanego przepisami kodeksu pracy – na dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Wymiar urlopu dodatkowego wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. W przypadku osoby zatrudnionej na niepełnym etacie ustalany jest on proporcjonalnie do jej wymiaru czasu pracy.

Jednakże prawo do pierwszego urlopu nabywa pracownik po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

W opisanej więc sytuacji, w związku z tym, iż niepełnosprawny pracownik spełnia warunek przepracowania jednego roku po dniu zaliczenia go do umiarkowanego (lub znacznego stopnia niepełnosprawności), dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje mu niezależne od woli pracodawcy.

Takie dodatkowe dni wolne nie należą się jednak osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze większym niż 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego określonego odrębnymi przepisami. Ponadto, jeśli wymiar urlopu dodatkowego, przyznanego na podstawie odrębnych przepisów wynosi mniej niż 10 dni roboczych, to wówczas zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy, uregulowany przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

10 dni dodatkowego urlopu w roku kalendarzowym przysługuje osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym

PODSTAWA PRAWNA

Art. 19 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).